HuisregelsAlgemene regels

1. Bij entree en na toegang/het betreden van het evenemententerrein gaat men akkoord met de regels van stichting dorpshuis Zwaanshoek.

2. Iedereen die toegang wenst te hebben tot het evenemententerrein dient in het bezit te zijn van een ID-kaart, paspoort en/of rijbewijs. Deze dient bij toegang tot het terrein getoond te worden aan de beveiliging.

3. Alle aanwijzingen van medewerkers en/of beveiliging van de feestweek Zwaanshoek, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.

4. Indien géén medewerking wordt verleend bij eventuele controles op wapens, drugs en drank kan de toegang worden geweigerd of uitzetting tot gevolg hebben.

5. Sterke drank wordt alleen verkocht aan personen van 18 jaar en ouder.

6. Zwak alcoholische dranken worden alleen verkocht aan personen van 18 jaar en ouder.

7. Wanneer men gevraagd wordt om legitimatie (bij toegangscontrole en alcoholverstrekking) is men verplicht die te tonen.

8. Het gebruik van alle speeltoestellen is geheel voor eigen risico.

9. Stichting Zwaanshoekse Feestweek is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade aan en diefstal van goederen.

10. Tijdens de evenementen/feestavonden op de Feestweek zullen wij foto’s nemen. Ben jij het er niet mee eens dat jouw foto’s exclusief op onze Website en/of Facebookpagina geplaatst zijn, neem dan contact op met Marco of Maikel. Eén van hen zal dan de betreffende foto óf verwijderen, óf indien mogelijk zo bewerken dat je niet herkenbaar op de foto staat!!Het is verboden:

1. Te roken in de tent

2. Eigen drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

3. Andere gasten lastig te vallen.

4. Glazen en bekers van het terrein mee naar buiten te nemen.

5. Op plaatsen te komen op het evenemententerrein die niet bedoeld zijn voor publiek.

6. Nooduitgangen te openen zonder zeer dringende noodzaak, dan wel deze te blokkeren.

7. Hard- en softdrugs te bezitten en te gebruiken dan wel te verhandelen.

8. Vuurwapens, messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, in bezit te  hebben.

9. Diefstal en vernielingen te plegen.

10. Goederen te verhandelen of te helen.

11. Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

12. Zich discriminerend uit te laten.

13. Overmatig alcohol te gebruiken

14. Alcohol te nuttigen onder de 18 jaar dan wel alcohol te verstrekken door personen op het evenemententerrein aan personen die onder de 18 jaar zijn.

15. Alcohol mee te nemen in de tent waarin een alcoholvrij feest wordt gehouden.

 

• Bij overtreding van de huisregels kan uitzetting het gevolg zijn.

• Van strafbare gedragingen zal altijd melding worden gemaakt bij de politie.

• Bij overtreding van een strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie.

• Het bestuur houdt zich het recht voor bezoekers te weigeren dan wel een ontzegging te   geven voor deze en komende edities van de Feestweek.

Schades en/of boetes opgelegd aan de stichting welke wel of/niet moedwillig veroorzaakt zijn door de bezoeker(s), zullen te allen tijde verhaald worden op de desbetreffende bezoeker(s).